Twój dom. Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Dnia 09 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu Twój Dom
– Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Partnerstwo lokalne, w skład którego oprócz OPS wchodzą także Stowarzyszenie
Centrum Informacji Społecznej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, opracowało ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Przed podpisaniem umowy, w maju i w czerwcu br. rozpoczęły działalność punkty, prowadzące  szeroko rozumiane poradnictwo:

1. Punkt Pomocy Doraźnej  przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym Patronat
ul. Siennicka 48, tel. 22 827 55 86
czynny: poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz.  8 – 12, czwartki w godz. 12 – 16
porady pracownika socjalnego w sprawach mieszkaniowych,
ubezpieczeń zdrowotnych, pomoc w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu
formalności administracyjno  prawnych, mediacje;
2. Punkt Konsultacyjno  Informacyjny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Lubelska 30/32, tel. 22 670 21 77
czynny: wtorki, czwartki w godz. 8.30 – 12.30: obowiązują zapisy
porady prawnika, psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego;
3. Południowopraski Punkt Porad Obywatelskich  CIS
ul. Wiatraczna 11
czynny: poniedziałki w godz. 12 – 16, środy w godz. 9 – 13
porady w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, rodzinnych, świadczeń i zasiłków.

W ramach projektu, oprócz ww. punktów poradnictwa socjalnego zaplanowano wyłonienie grupy 20 osób zagrożonych bezdomnością, które w okresie od stycznia do marca 2013 r. zostaną skierowane
do aktywizacji zawodowej, prowadzonej przez doradcę zawodowego OPS. Dla tej grupy przewidziane zostały również kursy zawodowe oraz trening budżetowy. Osoby zagrożone bezdomnością z terenu
Pragi Południe mogą także skorzystać z oferty aktywizacji i kursów zawodowych proponowanych
przez Caritas DWP rekrutacja w  PIK, przy ul. Lubelskiej 30/32.

logo-kapLudz-300x55

 

Aktywni obywatele seniorzy

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS od lipca realizuje projekt ?Aktywni obywatele ? seniorzy?, który kierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców Warszawy w wieku 60+, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem strukturalnym i fizycznym. Celem projektu jest zwiększenie dostępu tych osób do poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego oraz podniesienie aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i świadomości w zakresie przysługujących uprawnień.
Projekt obejmuje działania poradnicze, rzecznictwo obywatelskie, a także działania edukacyjne (sesje edukacyjne i broszury tematyczne). Do działań projektowych bezpośrednio będą włączeni wolontariusze w wieku starszym, których zadaniem będzie aktywizacja seniorów w ich społecznościach lokalnych.
Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane w ten sposób, aby aktywizować beneficjentów, a tym samym przyczynić się do rozwiązania problemu jakim jest wykluczenie tej grupy. Cele i rezultaty zaplanowane zostały tak, aby były trwałe i przynosiły beneficjentom korzyści także po zakończeniu projektu.
Projekt realizowany w partnerstwie wraz z:
? Biblioteką Publiczną Dzielnicy Włochy,
? Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Projekt jest wspófinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logo_FIO1d-300x156

Projekt „Twoj Dom”

Dnia 09 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu ?Twój Dom? – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerstwo lokalne, w skład którego oprócz OPS wchodzą także Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?, opracowało ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. więcej

Projekt „Starsi wiedzą więcej”

logo_Mpips-300x75

Projekt pt. ?Starsi wiedzą więcej? jest kontynuacją działań podejmowanych od wielu lat na rzecz warszawskich seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie Centrum Informacji Społecznej CIS. Biuro pomagało seniorom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów udzielając porad, wydając cieszący się dużym powodzeniem bezpłatny poradnik ?Obywatelski niezbędnik seniora?, oraz angażując się w inne działania na rzecz seniorów dotkniętych problemami wynikającymi z niepełnosprawności, samotności i wielu innych problemów życiowych. Aktualnie, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-1013, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmowanych jest szereg działań – opisanych poniżej.

Ideą projektu pt. ?Starsi wiedzą więcej? jest poprawa jakości codziennego życia warszawskich seniorów, szczególnie tych, których dotykają różnorodne problemy związane z niedostatkiem, trudną sytuacja rodzinną czy problemami mieszkaniowymi. Celem projektu jest również zachęcenie seniorów do podejmowania aktywności społecznej poprzez różnorodne działania edukacyjne. Projekt jest zakrojony na szeroką skalę, bowiem swoimi działaniami ma objąć do końca bieżącego roku aż dziesięć tysięcy stołecznych seniorów. Co trzeba podkreślić, pomoc ta jest całkowicie bezpłatna, udzielana z zachowaniem pełnej poufności i poszanowania osoby zwracającej się o pomoc.

Pod hasłem ?Uczymy się przez całe życie? przeprowadzono w pierwszej połowie 2013 roku, wspólnie z domami kultury, klubami złotego wieku oraz dziennymi domami pobytu już 14 spotkań edukacyjnych o tematyce obejmującej takie istotne zagadnienia jak: edukacja finansowa (planowanie budżetu domowego, dysponowanie dochodami, sposoby oszczędzania oraz zasady racjonalnego i bezpiecznego pożyczania), problematyka zadłużeń (zasady dochodzenia roszczeń, konsekwencje zadłużeń, terminy przedawnień), sprawy mieszkaniowe (możliwość przekazania mieszkania, uprawnienia lokatorów kamienic przejętych przez prywatnych właścicieli czy utrata tytułu prawnego do mieszkania) oraz formy przekazywania własności (dziedziczenie, testamenty, spadki i darowizny).

We wszystkich powyżej wspomnianych sprawach, a także w wielu innych, pracownicy Biura codziennie udzielają porad seniorom, których trudna sytuacja życiowa zmusiła do szukania fachowej pomocy. Zasadniczym celem tego działania jest pomoc seniorom w dochodzeniu ich praw i dostarczenie wiedzy na temat skutecznego i samodzielnego rozwiązywania problemów. Co należy podkreślić, kadry Biura są wspierane przez profesjonalnych prawników, specjalistów z zakresu prawa cywilnego.

Wiele informacji przydatnych seniorom jest dostępnych w Internecie, jednak nie wszyscy posiadają dostęp do niego jak również nie mają wiedzy niezbędnej do poszukiwania interesujących ich danych. Dlatego, w siedzibie Biura zostanie uruchomione specjalnie dla nich stanowisko internetowe pod nazwą ?Wirtualny świat dostępny seniorom?. Każdy chętny senior będzie mógł skorzystać z pomocy wolontariusza w uzyskaniu potrzebnej mu wiedzy w zakresie różnych form wsparcia,, uzyskać potrzebne formularze, wzory pism, przepisy, dowiedzieć się o różnych formach organizowania zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Przy pomocy wolontariusza możliwe też będzie skorzystanie z poczty elektronicznej.

Jak już wspomniano, ?Obywatelski Niezbędnik Seniora? cieszył się dużym powodzeniem wśród czytelników. Dlatego, przygotowywane jest drugie wydanie, poszerzone i uzupełnione. Poradnik ten będzie dostępny bezpłatnie w wielu instytucjach i organizacjach działających na rzecz seniorów. Ponadto, poradnik będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Porad Obywatelskich, w tym – w wersji przystosowanej do potrzeb osób słabo i niedowidzących.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w projekcie ?Starsi wiedzą więcej? można uzyskać telefonicznie, pod numerem (22) 821-12-94, mailowo bpowarszawa@gmail.com.

Telefon zaufania dla osób starszych

Szanowni Państwo

Informujemy, że współpracujące z naszym Biurem Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” uruchomiło Telefon Zaufania dla osób starszych  – 22 635 09 54.

Telefon Zaufania przeznaczony jest dla wszystkich, ale szczególnie adresowany jest do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą.

logo_mbU_wektor_poziom_500

 

Starsi wiedzą więcej

Zachęcamy Państwa do lektury poradnika „Obywatelski niezbędnik seniora”, który został opracowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.