Świadczenia i zasiłki

zasilki

 • kiedy można ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej
 • na jaką pomoc można liczyć w urzędzie pracy
 • jakie trzeba spełniać kryteria aby uzyskać zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 • kto może uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • co to jest dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny
 • jakie świadczenia przysługują gdy opiekujemy się osobą bliską-niepełnosprawną
 • jakie świadczenia można uzyskać w razie choroby z ZUS
 • jakie świadczenia można uzyskać z tytułu urodzenia dziecka (zasiłek macierzyński, tacierzyński, rodzicielski)
 • jakie kryteria trzeba spełniać aby uzyskać emeryturę
 • co to jest kapitał początkowy
 • co zrobić gdy nie zgadzamy się z decyzją ZUS dotyczącą emerytury
 • czy można łączyć pracę z emeryturą
 • co zrobić aby zmienić wysokość emerytury
 • kto ma prawo do renty rodzinnej
 • co zrobić gdy ZUS odmawia przyznania renty rodzinnej
 • czy można łączyć rentę rodzinną z pracą
 • kto ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • co zrobić gdy ZUS odmawia przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
 • czy można łączyć rentę z tytułu niezdolności do pracy z zatrudnieniem
 • kto ma prawo do renty socjalnej
 • co zrobić gdy ZUS odmawia przyznania renty socjalnej
 • czy można łączyć rentę socjalną z zatrudnieniem
 • co zrobić gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza orzecznika
 • komu przysługuje dodatek mieszkaniowy,
 • kto może skorzystać w Warszawie z obniżki czynszu
 • kiedy można uzyskać dodatek energetyczny