Zapytanie ofertowe

Warszawa, 18.12.2013 r.

Stowarzyszenie  Centrum Informacji Społecznej ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
tel. + 48 22 828 12 95
bpowarszawa@gmail.com
www.bpo.warszawa.pl

Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia udzielania porad obywatelskich – online w serwisie internetowym)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonanie usługi dotyczącej udzielania porad obywatelskich – online w serwisie internetowym
I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej
ul. Gałczyńskiego 3,
00-362 Warszawa
NIP: 525-15-69-444,
REGON: 011999742
KRS: 0000101748

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielania porad obywatelskich – online w serwisie internetowym w okresie od stycznia do września 2014 r.  z zakresu: Mieszkania, Rodzina, Zatrudnienie i Bezrobocie, Zasiłki i Świadczenia, Dziedziczenie, Zadłużenie
Porady  udzielane będą w internetowym serwisie Informator Obywatelski www.obywatelskie.info.ngo.pl – w ramach projektu ?Serwis Edukacyjno – Poradniczy: e – przewodnik obywatelski?? (zwanego dalej ?projektem?) realizowanego w ramach Funduszu dla organizacji pozarządowych grantu blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju (numer wniosku 209/D/3/2012).
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: udzielania porad obywatelskich – online w serwisie internetowym w okresie od stycznia do września 2014 r.  z zakresu: Mieszkania, Rodzina, Zatrudnienie i Bezrobocie, Zasiłki i Świadczenia, Dziedziczenie, Zadłużenie 20 porad miesięcznie.

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązani w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1.01.2014 do 30.09.2014 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
2.    Oferta powinna być przesłana w jednym egzemplarzu za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub złożona osobiście.
3.    Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent(ka).
4.    Należy złożyć następujący komplet dokumentów:
a.    CV wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
b.    List Motywacyjny
5.    Oferta ? cena jednostkowa za poradę.
6.    Przesłane dokumenty należy nazwać w następujący sposób:
­    imię nazwisko, rodzaj dokumentu doradca/czyni obywatelska
­    rodzaje dokumentów: CV, list motywacyjny, oferta, itp.

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bpowarszawa@gmail.com lub poczty tradycyjnej lub złożona osobiście na adres ul. Gałczyńskiego 3  kod 00-362 Warszawa   do dnia 30.12.2013 r.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bpo.warszawa.pl

VI. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o proponowanej najniższej cenie brutto i możliwie najwyższym poziomie merytorycznym (głównym kryterium będzie co najmniej 5 letnie  doświadczenie w udzielaniu porad obywatelskich, na wysokim poziomie merytorycznym)
Przy wyborze rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i złożone wraz z wymaganymi załącznikami.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ija M. Ostrowska pod numerem telefonu 603 311 263 oraz adresem email: ostrow17@gmail.com

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej