STATUT

Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS
w Warszawie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – CIS w Warszawie” i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

 • 1
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy Działalność pożytku publicznego i wolontariat oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym: posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedziba mieści się w Warszawie.

 • 3

Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • 4
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań może zatrudniać pracowników zgodnie z § 26 pkt 9 niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków do wykonywania zadań nie związanych z pełnionymi przez nich funkcjami w Stowarzyszeniu.
 • 5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach przyjętych uchwałą na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 6
 1. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W szczególności cele Stowarzyszenia realizowane są w odniesieniu do osób, rodzin i grup społecznych pozostających w trudnej sytuacji życiowej i doświadczających lub zagrożonych społeczną marginalizacją.
 2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez następujące działania:
 1. organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w formie usług stacjonarnych i mobilnych dla wspólnot i społeczności lokalnych
 2. organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz grup zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją, w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, osób bezrobotnych, a zwłaszcza młodzieży bezrobotnej, ofiarom przestępstw, osobom opuszczającym zakłady karne, osobom uzależnionym, chorym psychicznie, przedstawicielom mniejszości narodowych, imigrantom, uchodźcom i repatriantom, mieszkańcom miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo
 3. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 4. działania na rzecz ochrony interesów konsumentów
 5. aktywizację społeczno-zawodową oraz promowanie zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, w szczególności osób niepełnosprawnych
 6. wspieranie integracji i reintegracji społecznej grup zmarginalizowanych
 7. promowanie postaw i wspomaganie rozwoju małej przedsiębiorczości wśród mieszkańców miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo
 8. edukację dorosłych w zakresie praw obywatelskich
 9. upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 10. promowanie pracy ochotniczej i organizację wolontariatu
 11. działania na rzecz integracji europejskiej
 12. prowadzenie prac studyjnych i naukowo-badawczych
 13. działalność szkoleniową, konsultacyjną i doradczą na rzecz organizacji pozarządowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej
 14. współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej
 15. współpracę z organizacjami o podobnych celach działającymi w innych krajach oraz o charakterze międzynarodowym
 16. działalność wydawniczą
 1. W zakresie działań wskazanych w ustępie 2 §6 statutu Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Decyzję co do odpłatnego realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 7

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 • 8
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.
 • 9

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia do Stowarzyszenia popartej pisemną rekomendacją przynajmniej dwóch członków.

 • 10

Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.

 • 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem i złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 • 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu. Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

 • 13

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 • 14

Prawa i obowiązki członków.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
 4. propagować idee Stowarzyszenia,
 5. regularnie wnosić ustalone składki członkowskie.
 • 15

Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt 1 lit. c oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 pkt 2 lit. c i d oraz powinien wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

 • 16

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w momencie nadania godności może być uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony od opłacania składek członkowskich.

 • 17
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków,
 3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. śmierci,
 6. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres minimum 1 roku. Uchwały w tej sprawie podejmuje Zarząd.
 1. Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.
 • 18

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 19

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenia
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 • 20
 1. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

 • 21
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.
 2. Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy czy lub na pisemny wniosek:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
 • 22
 1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający głosem doradczym.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie członków nie później niż 14 dni przed jego terminem.
 4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub inny członek Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru jego przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
 • 23

Walne Zgromadzenie jest ważne gdy uczestniczy w nim:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie – faktycznie obecna liczba uprawnionych, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali w terminie prawidłowo powiadomieni, co poświadczą członkowie Zarządu.
 • 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń członków Stowarzyszenia.

 • 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej,
 5. odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku znaczącego naruszenia programu bądź interesów Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 9. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia,
 10. zatwierdzanie bilansu rocznego,
 11. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do organizacji międzynarodowych,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 1. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja Walnego Zgromadzenia, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,
 2. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

ZARZĄD

 • 26
 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym prezesa i skarbnika.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być :
 1. skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby/członkowie wspierający.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu, głos tego członka Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez Prezesa lub zastępującego członka Zarządu.
 6. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS przysługuje 2 członkom Zarządu działającym łącznie w tym Prezesowi lub Skarbnikowi.
 7. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 3. tworzenie i koordynacja placówek poradnictwa,
 4. tworzenie biura Stowarzyszenia jako jednostki d/s administracyjno finansowych,
 1. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 2. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,
 1. przyjmowanie, skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich wykluczenia,
 1. zatrudnianie dyrektora/ów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń. Zarząd udziela dyrektorowi prawa do zatrudnienia pracowników i ustalania ich wynagrodzeń.
 1. Zarząd może w formie odrębnej uchwały ustanowić pełnomocnictwo do załatwiania w jego imieniu określonych spraw, wskazując zakres udzielonego umocowania

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • 27
 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym przewodniczący.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 1. kontrola działalności placówek CIS,
 1. występowanie do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie pisemnych wyjaśnień,
 1. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 1. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 1. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 1. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 1. uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 1. członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 28
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 1. składki,
 2. dotacje,
 3. darowizny,
 4. spadki,
 5. zapisy,
 6. środki z odpłatnej działalności pożytku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. Funduszami i majątkiem za wyjątkiem nieruchomości zarządza Zarząd.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Skarbnik.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych powyżej 1000 EUR
 5. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia swego stanowiska.
 6. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

 • 29

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 • 30

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 • 31

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na rzecz innych fundacji i stowarzyszeń nie nastawionych na zysk o celach zbliżonych do celów działania Stowarzyszenia. W tym celu powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.