Informacja dla osób z zadłużeniem mieszkań komunalnych

W dniu 26.02.2015 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia częściowego umorzenia . Uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego.

Częściowe umorzenia obejmą zadłużenia osób zamieszkujących w lokalach komunalnych należących do m.st Warszawy.

Z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które na dzień 30 września 2014 r. zalegały z opłatami i złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie oraz wypełnią wszystkie warunki określone w porozumieniu.

Umorzenia zadłużenia (obejmującego zaległe opłaty, odsetki za zwłokę oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji) dokonywane będą według dwóch wariantów:

  1. spłata 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia i umorzenie 70% tego zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia;
  2. spłata 50% zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu (nie później niż do 30.09.2019r.) i umorzenie 50% tego zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia, nie później niż do dnia 31.12.2019r.

Dodatkowy warunek to terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie 4 lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zwłokę w opłatach nie dłuższą jednak niż 21 dni.

O fakcie wejścia w życie tejże uchwały niezwłocznie poinformujemy. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych porad aby omówić szczegółowo warunki restrukturyzacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.