Projekt „Długi – wspólny problem”

 

swiss

W dniu 8 maja 2013 r. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS zawarło z ECORYS Polska     Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Długi – wspólny problem”.  Wartość dofinansowania: 131 727,17 CHF.

Zadłużenie mieszkania może stanowić bardzo poważny problem dla wielu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. W krajach Europy zachodniej funkcjonują od lat systemy wsparcia dłużników mieszkaniowych, natomiast w naszej, polskiej rzeczywistości, mamy niestety do czynienia z praktycznie zupełnym brakiem systemowych form wsparcia osób borykających się z długami mieszkaniowymi. Lukę tę ma wypełnić projekt ?Długi ? wspólny problem?, a ściślej, wypracowywany w jego ramach Model Aktywizacji Dłużnika, mający na celu niesienie pomocy osobom zadłużonych w aktywnym rozwiązywaniu swoich problemów.

Biuro Porad Obywatelskich zaprasza wszystkie osoby borykające się z zadłużeniem czynszowym do skorzystania z bezpłatnych porad w dwóch nowo uruchomionych punktach:

Praga Południe – w Stowarzyszeniu CAL przy ul. Paca 40 w poniedziałki w godz. 11.00-15.00

Praga Północ – w Klubie Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 w poniedziałki w godz. 12.00-16.00.

W dniu 20 września 2013 uruchomiono bezpłatną infolinię dla osób szukających wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu zadłużenia mieszkaniowego. Zapraszamy w godzinach 9-17. tel. 800-509-059.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym projektem wszystkie instytucje, organizacje pożytku publicznego jak również prywatne osoby.

Nasz profil na FacebookOdwiedź nasz profil na Facebook!

Dołączcie do grona czytelników newslettera, w którym można znaleźć bieżące informacje na temat przebiegu projektu oraz analizę wielu przypadków wziętych „prosto z życia”.

Również Państwo możecie zabrać głos w dyskusji wypełniając poniższą, krótką, anonimową ankietę.

 

Projekt „Świadomy senior”

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS realizuje projekt pt. ?Świadomy senior? współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012?2013. Zachęcamy do zapoznania się z ?Obywatelskim niezbędnikiem seniora?, który jest dostępny w siedzibie BPO oraz w warszawskich bibliotekach, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora oraz domach dziennego pobytu. Ponadto, zapraszamy wszystkich Seniorów do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3 oraz wszystkich dzielnicowych punktach porad.

logo_Mpips-300x75

Projekt „Twoj Dom”

Dnia 09 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu ?Twój Dom? – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerstwo lokalne, w skład którego oprócz OPS wchodzą także Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?, opracowało ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. więcej

Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

Zadanie  ?Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy? stanowi kontynuację realizowanych od 16 lat przez Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS działań na rzecz mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji, zmagających się z wieloma problemami. Jest  to świadczenie bezpłatnych, poufnych, otwartych dla wszystkich (bez względu na płeć, wiek, status materialny i społeczny) specjalistycznych  porad. Działania te oparte są o sprawdzoną, podlegającą badaniu jakości metodę pracy poradniczej, w tym metodę pracy z osobami zadłużonymi.
Usługi poradnicze świadczone są przez wykwalifikowanych w zakresie poradnictwa obywatelskiego doradców, posiadających umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych.
W okresie realizacji zadania (1.12. 2012r. do 30.11.2015r.) Biuro Porad Obywatelskich planuje poszerzenie dostępu do poradnictwa obywatelskiego poprzez uruchomienie kolejnego ( 10 tego) punktu i  udzielenie 18 tys. porad 12 tys. mieszkańcom Warszawy.

Oferta dla mazowieckich organizacji pozarządowych

Zapraszamy do kontaktu z nami organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza, zainteresowane uruchomieniem poradnictwa obywatelskiego.
Oferujemy możliwość przeszkolenia.

Projekt finansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach zadania publicznego
?Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób?.

logo-wojewody-mazowieckiego-300x98

Oferta dla aktywnych seniorów

W związku z realizacją projektu „Aktywni obywatele – seniorzy” szczególnie serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy w wieku 60+ z terenu dzielnic Warszawa Włochy i Praga Południe.
Oferujemy szkolenia i możliwość ciekawej pracy na rzecz aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej.

Projekt jest wspófinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

logo_FIO1d-300x156

Aktywni obywatele seniorzy

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS od lipca realizuje projekt ?Aktywni obywatele ? seniorzy?, który kierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców Warszawy w wieku 60+, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem strukturalnym i fizycznym. Celem projektu jest zwiększenie dostępu tych osób do poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego oraz podniesienie aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i świadomości w zakresie przysługujących uprawnień.
Projekt obejmuje działania poradnicze, rzecznictwo obywatelskie, a także działania edukacyjne (sesje edukacyjne i broszury tematyczne). Do działań projektowych bezpośrednio będą włączeni wolontariusze w wieku starszym, których zadaniem będzie aktywizacja seniorów w ich społecznościach lokalnych.
Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane w ten sposób, aby aktywizować beneficjentów, a tym samym przyczynić się do rozwiązania problemu jakim jest wykluczenie tej grupy. Cele i rezultaty zaplanowane zostały tak, aby były trwałe i przynosiły beneficjentom korzyści także po zakończeniu projektu.
Projekt realizowany w partnerstwie wraz z:
? Biblioteką Publiczną Dzielnicy Włochy,
? Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Projekt jest wspófinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logo_FIO1d-300x156