Kurator dla osoby z niepełnosprawnością. Nowe przepisy w 2024 roku.

15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które modyfikują obecne rozwiązania w zakresie kurateli. Instytucja kurateli ma być bardziej dostosowana do potrzeb i warunków osoby z niepełnosprawnością. 

Celem ustanowienia kuratora jest wsparcie pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością przy prowadzeniu określonej sprawy, wszystkich spraw, spraw określonego rodzaju albo załatwieniu określonej sprawy. Tak jak obecnie zakres uprawnień i obowiązków kuratora określa sąd opiekuńczy. Nowe przepisy doprecyzowują, iż kurator dla osoby z niepełnosprawnością jest powołany do jej reprezentowania tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Sąd opiekuńczy może określić sprawę lub zakres spraw wskazanych w postanowieniu o ustanowieniu kuratora, w których jest on uprawniony do reprezentowania osoby z niepełnosprawnością.

Nowelizacja wskazuje też elementy, które sąd ma uwzględnić przy wyborze osoby kuratora. Kuratorem można ustanowić osobę pełnoletnią, która wyraziła na to zgodę i której kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków. Osoba z niepełnosprawnością może wskazać kandydata na kuratora.

Przy wyborze kuratora i określeniu zakresu jego obowiązków oraz uprawnień sąd opiekuńczy uwzględnia w szczególności sposób funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, w tym w zakresie jej funkcji intelektualnych oraz sposobu porozumiewania się z otoczeniem.

Kurator ma za zadanie uzgodnić z osobą z niepełnosprawnością sposób prowadzenia lub załatwienia sprawy i informować tę osobę o podjętych działaniach oraz ich wynikach, tak aby mogła podejmować decyzje i działania odpowiednie do aktualnego stanu sprawy. Ważne jest, że decydentem jest osoba z niepełnosprawnością, ma ona możliwość podejmowania decyzji w swoich sprawach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 1843);

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606).

Warszawa, 2 lipca 2024 roku.

Uwaga, od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowe świadczenie wspierające!

Już od 1 stycznia 2024 roku zostanie wprowadzony nowy rodzaj świadczenia skierowany do osób z niepełnosprawnościami mających największą potrzebę wsparcia – świadczenie wspierające. Świadczenie będzie miało na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Będzie to świadczenie przeznaczone bezpośrednio dla osoby niepełnosprawnej, a nie dla opiekuna osoby wymagającej opieki i to sama ta osoba będzie decydowała na co je przeznaczy.
Świadczenie będzie przysługiwało osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia, która
uzyska decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia: od 70 do 100 punktów w skali.
Osoba, która będzie chciała uzyskać takie świadczenie powinna najpierw złożyć do
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, a następnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł).
Po szczegółowe informacje na temat tej nowej formy wsparcia, a także w celu uzyskania porad i informacji na wiele innych tematów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami w ramach realizowanego przez nas projektu "Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces"
finansowanego ze środków PFRON.

Warszawa; dnia 14 grudnia 2023 r.

Nowe przepisy w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS informuje, że Ustawa przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności weszła w życie 30 grudnia 2023 roku. Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa po 5 sierpnia 2023 r., a także orzeczenia których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024 r. Interwencja była potrzebna, bo czas oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia to obecnie nawet kilka miesięcy.

Aby zebrać szczegółowe informacje o swojej sytuacji, zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do kontaktu z doradcami Biura Porad Obywatelskich.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą tu uzyskać aktualne, rzetelne informacje oraz porady w indywidualnych, skomplikowanych sprawach.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS drugi rok realizuje projekt „Rozwiąż swoje problemy – sięgnij po sukces”.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

Zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego!

W związku z dofinansowaniem przez Wojewodę Mazowieckiego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez BPO zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców województwa do korzystania z naszej pomocy. Porady dla mieszkańców województwa świadczone są zarówno w głównej siedzibie BPO przy ul. Gałczyńskiego 3, jak również w punktach poradnictwa w Ożarowie Mazowiecki i w Mińsku Mazowieckim.

1,5% podatku na rzecz poradnictwa obywatelskiego

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, prowadzące Biuro Porad Obywatelskich jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, mogą Państwo zadecydować o przekazaniu 1,5% swojego podatku dochodowego za rok 2023 na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia. Dzięki przekazanym pieniądzom więcej osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnych porad.

Więcej w poniższym linku:

1,5% podatku pp

Zmiana w systemie zapisów na porady

KONTAKT:

TELEFONICZNY 22 828-12-95

poniedziałki w godzinach: 11:00 – 18:00

wtorki – piątki w godzinach: 9:00 – 16:00

e-mail: bpowarszawa@gmail.com

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2011 roku Biuro Porad Obywatelskich zaprzestaje przyjmowania wcześniejszych zapisów na wizyty. Obowiązuje system wydawania numerków, po które można zgłaszać się osobiście w dniu wizyty. Numerki będą wydawane w następujących godzinach:
– w poniedziałki od 11:30
– wtorki, środy od 8:00
– czwartki od 9:00

Informujemy także o możliwości dokonania telefonicznej rezerwacji numerka w godzinach:
-poniedziałek – od 11:50
-wtorek, środa – od 8:20
-czwartek – od 9:20