Szanowni Państwo,

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Jak co roku, możecie Państwo wesprzeć naszą organizację poprzez przekazanie 1% przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2011 r. Przypominamy, że w zeznaniach podatkowych za 2011r. i ich korektach nie podaje się już nazwy organizacji, która ma otrzymywać część naszego podatku.

Będziemy wdzięczni.

Wpłaty kwoty 1%podatku prosimy dokonywać na:

  • Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (OPP)
  • ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
  • Numer KRS: 0000101748

Prezes Zarządu Stowarzyszenia CIS

Tomasz Kaźmierczak

Przerwy urlopowe w Punktach BPO

Szanowni Państwo
Informujemy, iż w Punktach BPO w Warszawie będą następujące przerwy urlopowe:
– Mokotów – w okresie 15 lipca do 31 lipca.
– Bielany -przerwa urlopowa w okresie od 23 lipca do 13 sierpnia,
– Praga Północ – przerwa urlopowa w okresie 1 lipca do 17 sierpnia
Działalność punktu na Woli zostanie zawieszona w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia z powodu remontu w Domu Kultury.

Poradnictwo obywatelskie wsparciem dla mieszkańców Mazowsza

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS od lipca realizuje projekt ?Poradnictwo obywatelskie wsparciem dla mieszkańców Mazowsza? jest adresowany do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego oraz do organizacji pozarządowych z powiatów: żyrardowskiego, ostrołęckiego i legionowskiego, które zamierzają uruchomić na swoim terenie programy poradnictwa obywatelskiego.
Planowane działania obejmują przede wszystkim świadczenie poradnictwa dla mieszkańców Mazowsza, ale także organizację spotkań informacyjnych, staży i szkoleń dla osób związanych z organizacjami działającymi na terenie w/w powiatów. Stowarzyszenie CIS prowadzące najstarsze i największe Biuro Porad Obywatelskich na Mazowszu będzie wspierało młode organizacje zarówno od strony organizacyjnej (koordynator) jak i merytorycznej (doradcy).

Projekt finansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach zadania publicznego ?Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób?.

Twój dom. Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Dnia 09 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu Twój Dom
– Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Partnerstwo lokalne, w skład którego oprócz OPS wchodzą także Stowarzyszenie
Centrum Informacji Społecznej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, opracowało ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Przed podpisaniem umowy, w maju i w czerwcu br. rozpoczęły działalność punkty, prowadzące  szeroko rozumiane poradnictwo:

1. Punkt Pomocy Doraźnej  przy Stowarzyszeniu Penitencjarnym Patronat
ul. Siennicka 48, tel. 22 827 55 86
czynny: poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz.  8 – 12, czwartki w godz. 12 – 16
porady pracownika socjalnego w sprawach mieszkaniowych,
ubezpieczeń zdrowotnych, pomoc w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu
formalności administracyjno  prawnych, mediacje;
2. Punkt Konsultacyjno  Informacyjny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
ul. Lubelska 30/32, tel. 22 670 21 77
czynny: wtorki, czwartki w godz. 8.30 – 12.30: obowiązują zapisy
porady prawnika, psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego;
3. Południowopraski Punkt Porad Obywatelskich  CIS
ul. Wiatraczna 11
czynny: poniedziałki w godz. 12 – 16, środy w godz. 9 – 13
porady w sprawach mieszkaniowych, zadłużeń, rodzinnych, świadczeń i zasiłków.

W ramach projektu, oprócz ww. punktów poradnictwa socjalnego zaplanowano wyłonienie grupy 20 osób zagrożonych bezdomnością, które w okresie od stycznia do marca 2013 r. zostaną skierowane
do aktywizacji zawodowej, prowadzonej przez doradcę zawodowego OPS. Dla tej grupy przewidziane zostały również kursy zawodowe oraz trening budżetowy. Osoby zagrożone bezdomnością z terenu
Pragi Południe mogą także skorzystać z oferty aktywizacji i kursów zawodowych proponowanych
przez Caritas DWP rekrutacja w  PIK, przy ul. Lubelskiej 30/32.

logo-kapLudz-300x55

 

Aktywni obywatele seniorzy

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS od lipca realizuje projekt ?Aktywni obywatele ? seniorzy?, który kierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców Warszawy w wieku 60+, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem strukturalnym i fizycznym. Celem projektu jest zwiększenie dostępu tych osób do poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego oraz podniesienie aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i świadomości w zakresie przysługujących uprawnień.
Projekt obejmuje działania poradnicze, rzecznictwo obywatelskie, a także działania edukacyjne (sesje edukacyjne i broszury tematyczne). Do działań projektowych bezpośrednio będą włączeni wolontariusze w wieku starszym, których zadaniem będzie aktywizacja seniorów w ich społecznościach lokalnych.
Wszystkie działania projektowe zostały zaplanowane w ten sposób, aby aktywizować beneficjentów, a tym samym przyczynić się do rozwiązania problemu jakim jest wykluczenie tej grupy. Cele i rezultaty zaplanowane zostały tak, aby były trwałe i przynosiły beneficjentom korzyści także po zakończeniu projektu.
Projekt realizowany w partnerstwie wraz z:
? Biblioteką Publiczną Dzielnicy Włochy,
? Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Projekt jest wspófinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logo_FIO1d-300x156

Oferta dla aktywnych seniorów

W związku z realizacją projektu „Aktywni obywatele – seniorzy” szczególnie serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy w wieku 60+ z terenu dzielnic Warszawa Włochy i Praga Południe.
Oferujemy szkolenia i możliwość ciekawej pracy na rzecz aktywizacji seniorów w społeczności lokalnej.

Projekt jest wspófinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

logo_FIO1d-300x156

Oferta dla mazowieckich organizacji pozarządowych

Zapraszamy do kontaktu z nami organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza, zainteresowane uruchomieniem poradnictwa obywatelskiego.
Oferujemy możliwość przeszkolenia.

Projekt finansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach zadania publicznego
?Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób?.

logo-wojewody-mazowieckiego-300x98

Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo-300x134

Zadanie  ?Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy? stanowi kontynuację realizowanych od 16 lat przez Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS działań na rzecz mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji, zmagających się z wieloma problemami. Jest  to świadczenie bezpłatnych, poufnych, otwartych dla wszystkich (bez względu na płeć, wiek, status materialny i społeczny) specjalistycznych  porad. Działania te oparte są o sprawdzoną, podlegającą badaniu jakości metodę pracy poradniczej, w tym metodę pracy z osobami zadłużonymi.
Usługi poradnicze świadczone są przez wykwalifikowanych w zakresie poradnictwa obywatelskiego doradców, posiadających umiejętności pracy z osobami znajdującymi się w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych.
W okresie realizacji zadania (1.12. 2012r. do 30.11.2015r.) Biuro Porad Obywatelskich planuje poszerzenie dostępu do poradnictwa obywatelskiego poprzez uruchomienie kolejnego ( 10 tego) punktu i  udzielenie 18 tys. porad 12 tys. mieszkańcom Warszawy.

Projekt „Twoj Dom”

Dnia 09 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu ?Twój Dom? – Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerstwo lokalne, w skład którego oprócz OPS wchodzą także Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?, opracowało ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. więcej